Arhiv novic 1998-2002

Junij 2002 

V letu 2002 je bilo s strani MOPE (mag. Radovan Tavzes) pripravljenih več verzij uredbe za Slovenijo. Zadnja je bila tudi usklajena med astronomi, naravovarstveniki in osvetljevalci. Junija 2002 je bil organiziran sestanek z upravitelji observatorijev in državnim sekretarjem Tavzesom na katerem smo razčistili nejasnosti glede varstvenih območij okoli observatorijev. Kljub pričakovanjem in obljubam s strani MOPE in ministra osebno pa jo slednji do izteka mandata prejšnje vlade ni dal v vladno proceduro za sprejem.


23. maj 2002  

Istrska županija bo sprejela uredbo proti svetlobnemu onesnaženju 

V časopisu “Glas Istre” z dne 19. maja 2002 je obsežen članek o svetlobnem onesnaženju v Istri. V njem Korado Korlević, vodja zvezdarne v Višnjanu opozarja, da nova zvezdarna na Tičanu, v kateri bo postavljen metrski teleskop ne bo uporabna, če v Istri ne bodo zaustavili naraščajočega svetlobnega onesnaženja. Po besedah Korlevića je treba v bodoče postavljati le ekološko razsvetljavo, ki sveti pod noge, ne pa v nebo. 

Lido Sošić, član vodstva istrske županije zadolžen za ekologijo je na vprašanje novinarja “ali bo županija kljub zakonu o zaščiti okolja, ki to ne precizira, sama predpisala za Istro ekološko razsvetljavo” odgovoril: 

– ekološka razsvetljava bo vključena v nov Program zaščite okolja istrske županije, ki je v pripravi in bi moral biti dokončan v 2-3 mesecih. Na osnovi dosedanjih spoznanj smo se odločili proučiti tudi najmanjše potrebe v tem segmentu zaščite okolja, obenem pa problem obravnavati tudi iz širšega vidika. Tako bomo analizirali in v tem smislu z uredbo pokrili tudi vsa ostala energetska onesnaženja, je pojasnil Sošić.6. maj 2002
 

Konferenca “Light pollution and the protection of the night environment”

Benetke, 3. maj 2002 

Dne 3. maja 2002 je bila v Benetkah regionalna konferenca na temo “Light pollution and the protection of the night environment”. Konferenco so organizirali:

 • International Dark-Sky Association
 • ISTIL – Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso
 • VenetoStellato? – Coordinamento Veneto per la protezione del cielo notturno
 • Cielobuio – Coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno
 • UNESCO
 • Regione Veneto

 Program 

http://www.venetostellato.it/documenti/venicemeeting/venice-meeting.htm 

http://www.venetostellato.it/documenti/venicemeeting/venicemeeting.pdf 

Poleg udeležencev iz Italije smo bili na konferenco povabljeni tudi predstavniki Pobud za temno nebo iz Češke, Hrvaške, Slovenije in Madžarske. V okviru konference je bila organizirana delavnica “Controlling Light Pollution in Eastern Countries” na kateri smo predstavili aktivnosti, ki tečejo za ohranitev temnega neba in zmanjšanje svetlobnega onesnaženja v omenjenih državah. 

Delavnico je vodil dr. Bob Gent, predstavnik International Dark Sky Association za Evropo. 

Na koncu je bila sprejeta deklaracija v kateri udeleženci pozivajo vlade in svetovne organizacije k sprejetju učinkovitih ukrepov za nadzor nad svetlobnim onesnaženjem. Kot dober primer je naveden zakon štev. 17, ki ga je sprejela vlada Lombardije 27. marca 2000. 

Deklaracija 

Beneška deklaracija http://www.fiz.uni-lj.si/astro/comets/DSSi/Venice_declaration.pdf 

Zbornik 

http://www.inquinamentoluminoso.it/istil/venice/index.html 

Poročilo 

BenetkePorocilo20. marec 2002
 

Češka republika sprejela zakon proti svetlobnem onesnaženju 

Opomba: žal zakon ni imel praktičnih posledic, ker Češki parlament ni sprejel ustrezne uredbe s katero bi omogočil izvedbo zakona v vsakodnevni praksi.  

Češki parlament je 14. februarja 2002 sprejel “Zakon o čistem ozračju”, ki vključuje tudi člene o svetlobnem onesnaženju. Zakon je 27. februarja podpisal predsednik Vaclav Havel, v veljavo pa bo stopil 1. junija 2002. S tem je Češka postala prva država sveta, ki ima svetlobno onesnaženje vključeno v poseben zakon. 

Zakon definira svetlobno onesnaženje kot “vsakršno obliko osvetljevanja z umetno svetlobo, ki gre izven področja, ki ga osvetljujemo, še posebno če je usmerjeno nad vodoravnico. Model jim je bil podoben zakon, ki ga je sprejela Lombardija leta 2000. 

Pripravljen imajo že tudi vladni predlog uredbe, ki je v bistvu kopija uredbe Lombardije in predpisuje popolno prepoved svetenja nad vodoravnico (0cd/klm). Uredba bo sprejeta še v tem letu. Povezava na angleški prevod osnutka uredbe, ki jo pripravlja Ministrstvo za okolje Češke Republike je spodaj. 

http://amper.ped.muni.cz/light/law/order_draft.htm 

Za kršitve zakona so predvidene kazni od 500 to 150,000 čeških kron. 

Po informacijah, ki jih je posredoval dr. Jenik Hollan (eden od piscev členov o svetlobnem onesnaženju) v češkem parlamentu ni bilo nasprotovanja sprejemu zakona. Poslanci so gladko sprejeli dejstvo, da je osvetljevanje nad vodoravnico nesmiselno saj pomeni le zapravljanje energije in onesnaževanje okolja. 

Pregled členov “Zakona o zaščiti atmosfere”, ki se nanašajo na svetlobno onesnaženje

http://www.astro.cz/darksky/czairlaw2.htm 

Angleški prevod celotnega “Zakona o zaščiti atmosfere”

http://amper.ped.muni.cz/light/law/czlaw_en.doc12. marec 2002
 

Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil prvi usklajevalni sestanek v zvezi s pripravo Uredbe o svetlobnem onesnaženju okolja ter Pravilnika o meritvah in obratovalnem monitoringu. Sestanek je vodil državni sekretar na MOP mag. Radovan Tavzes. Udeležili so se ga: 

 • poslanec Samo Bevk, predlagatelj uredbe
 • Božidar Flajšman, Ekološki forum LDS
 • predstavnika Fakultete za matematiko in fiziko
 • predstavnik firme SITECO-Elektrokovina
 • predstavnik Društva za razsvetljavo Slovenije
 • predstavnik Naravoslovnega muzeja
 • predstvaniki Astronomskega društva Orion
 • predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • predstavniki Društva za proučevanje in varovanje netopirjev
 • predstavniki Agencije za varstvo narave
 • strokovne službe Ministrstva za okolje

Prisotni so podali pripombe na osnutek uredbe in pravilnik o meritvah. Predstavniki osvetljevalne stroke niso imeli večjih pripomb na uredbo, razen poglavij o obveznih meritvah, za katere je bilo ugotovljeno, da jih v tem trenutku v Sloveniji še nismo sposobni izvajati. Zato je posebej pomembno, da dajo proizvajalci uporabnikom verodostojne informacije o tehničnih lastnostih svetil. Pri tem je pomembno, da svetilke kontrolirajo neodvisni laboratoriji ne pa morda proizvajalci sami sebi. Proizvajalci svetil tudi niso imeli zadržkov proti postopni uvedbi popolnoma zasenčenih svetil v javni razsvetljavi, povsod, kjer je to mogoče. Pomen uporabe cut-off svetilk je bil večkrat poudarjen. Dodaten argument je dejstvo, da se javna razsvetljava financira iz javnih sredstev (državni in občinski proračuni), zato naj bo tudi za okolje čimmanj moteča. Sestanek je potekal v konstruktivnem ozračju. 

Pomembno je, da bomo astronomi dobili varovana območja in sicer: 

 • krožno obmocje, polmera 20 km za profesionalni observatorij
 • krožno obmocje, polmera 5 km za amaterske observatorije

V varstvenih območjih naj bi bila obvezna uporaba popolnoma zasenčenih svetilk za vse dejavnosti. MOP bo tudi poskrbel, da pridejo astronomski observatoriji v ustrezne prostorske dokumente. S tem bodo interesi astronomov tudi formalno vneseni v prostorske plane, kar je zelo pomembno za opravljanje naše dejavnosti v bodoče. Državni sekretar mag. Radovan Tavzes je poudaril, da bo na podlagi pripomb pripravil predlog uredbe. Dogovorjeno je bilo, da pripravimo seznam observatorijev, ki naj obsega naslednje podatke: 

1. Ime observatorija:
2. Točno lokacijo: geog. dolžina in širina
3. Lastnik observatorija:
4. Kratek opis stanja svetlobnega onesnaženja na lokaciji. Napišite od kje prihaja moteča svetloba (npr. bližnji osvetljeni objekti, naselja ali tudi posamezni moteči viri).  

Na osnovi teh informacij bodo observatoriji vnešeni v karte skupaj z varnostnimi območji. Po vsej verjetnosti bodo opravljeni tudi ogledi na terenu. Ker se nahajajo amaterski observatoriji tudi na urbanih območjih ne bo mogel veljati enak režim za vse. 

Če zelite, da je pride vaš observatorij v varstveno območje uredbe vas prosim, da mi navedene podatke posredujete čimprej.


 
15. november 2001
 

V četrtek 15. novembra 2001 ob 18h15 je bila na TV Slovenija 1 predvajana 9 minutna oddaja o svetlobnem onesnaženju. Oddajo je pripravila novinarka Neva Kodelja.


23. april 2001 

V veliki dvorani na Tomšičevi 5, v poslopju Državnega zbora Republike Slovenije je bila javna predstavitev mnenj o svetlobnem onesnaževanju okolja. Udeležilo se jo je okoli 30 ljudi, v glavnem strokovnjakov, ki se srečujejo s to problematiko, nekateri politiki in predstavniki slovenskih medijev, ki so o predstavitvi dokaj obširno poročali. Cilj javne predstavitve je bila obravnava različnih vidikov te problematike. Prispevki s posveta so zbrani v zborniku “Svetlobno onesnaženje”, ki ga lahko brezplačno naročite pri uredniku teh strani. 

Tu je elektronska verzija zbornika “Svetlobno onesnaženje” http://www.dz-rs.si/si/aktualno/publikacije/knjige/knjiga27.html


 
20. december 2000
 

V državnem zboru RS je bila na temo svetlobnega onesnaženja novinarska konferenca, ki so se je udeležili predstavniki Fakultete za matematiko in fiziko (FMF), Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ter novinarji slovenskih medijev. Namen konference je bil predstaviti vsebino osnutka uredbe o zmanjšanju in nadzoru svetlobnega onesnaženja in nekatere pripombe, ki jih je posredovala strokovna javnost v javni razpravi. 

Zbrane je najprej nagovoril poslanec prof. Samo Bevk in na kratko povzel historiat njegove pobude, ki jo je dal v DZ maja 1997 ter pomembnejše kasnejše aktivnosti s tem v zvezi. S problematiko je že seznanil tudi novega ministra za okolje mag. Janeza Kopača. Kot je dejal bi morala biti uredba sprejeta v nekaj mesecih. Astronomski vidik uredbe sta predstavila in komentirala prof. dr. Tomaž Zwitter in Herman Mikuž (FMF). Z vidika škodljivih vplivov, ki jih ima zunanja razsvetljava na živi svet pa prof. dr. Peter Legiša (DOPPS). Namen uredbe je zmanjšanje svetlobnega onesnaženja okolja, manjša poraba energije ter varstvo območij astronomskih opazovalnic pred motečo umetno svetlobo. Ne nazadnje pa manj moteče svetlobe pomeni tudi izboljšanje bivalnega okolja ljudi, predvsem v mestih. DOPPS je predlagalo, da bi enako kot območja okrog astronomskih opazovalnic obravnavali tudi narodne in krajinske parke ter rezervate.


 
13. maj 1999
 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek uredbe o svetlobnem onesnaževanju okolja. Osnutek je zdaj v razpravi. Kopijo osnutka lahko naročite pri uredniku teh strani.


 
24. november 1998
 

Na seji Ekološkega foruma LDS je bilo g. ministru Pavlu Gantarju postavljeno vprašanje kaj je s pripravo uredbe o nadzoru svetlobnega onesnaženja. Minister je zagotovil, da je z zadevo seznanjen. Tudi sam opaža, da je zunanja razsvetljava vedno večji problem in je zato naklonjen čimprejšnjemu sprejemu uredbe. Sprva so načrtovali, da bi jo sprejeli že v letošnjem letu vendar to ni bilo izvedljivo zaradi aktivnosti ministrstva v zvezi s potresom in pripravo harmonizacijske zakonodaje za vstop v EU. Sprejem uredbe je zdaj v programu za leto 1999.


 
23. september 1998
 

Na seji Ekološkega foruma LDS je bila predstavljena problematika svetlobnega onesnaženja v Sloveniji. Predstavitvi je sledila razprava v kateri so prisotni poleg astronomskega poudarili tudi druge vidike te problematike. Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 • MOP pozivamo, da pospeši sprejem Uredbe o zmanjšanju in nadzoru svetlobnega onesnaženja.
 • uredba mora vsebovati predvsem naslednje: Nadzor javne razsvetljave (ustrezni normativi),
 • omejitve pri osvetljevanju javnih zgradb, kulturno-zgodovinskih objektov in reklamnih panojev ter ustrezno regulacijo uporabe močnih izvorov usmerjene svetlobe.
 • problematiko svetlobnega onesnaženja je potrebno obravnavati tako z vidika vpliva na ljudi, živali in rastline, z vidika varnosti v prometu, energetske varčnosti in z vidika motenja
 • opravljanja neke dejavnosti – astronomija.
 • na eni od prihodnji sej bomo državnega sekretarja Radovana Tavzesa prosili za dodatna pojasnila glede priprave omenjene uredbe.

 
25. junij 1998
 

V oddaji TV Tednik je bil objavljen prispevek o problematiki svetlobnega onesnaženja v Sloveniji. Problem svetlobnega onesnaženja je bil predstavljen tako s stališča astronomov (negativni učinki na astronomska opazovanja), kot tudi s strani biologov (izumiranje nekaterih vrst žuželk). Svoja stališča so povedali tudi predstavnik Cerkve (osvetljevanje cerkva), Podjetja za javno razsvetljavo Ljubljana in Ministrstva za okolje in prostor. Gre za prvo oddajo, ki smo jo v Sloveniji pripravili na to temo. Tako vsebinsko, kot tudi tehnično (dobri posnetki) je bila oddaja odlično pripravljena. Posebej impresivni so bili nočni posnetki Ljubljane iz zraka. Novinarki Anki Pirš in ekipi TV Tednika se za vloženi trud iskreno zahvaljujemo.


 
14. maj 1998

V Mariboru je bilo mednarodno posvetovanje “Svetila in razsvetljava”, ki se ga je udeležilo okoli 100 strokovnjakov za razsvetljavo iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Hrvaške. Organizirala sta ga Društvo za razsvetljavo Slovenije in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Na posvetovanju je bila predstavljena tudi problematika svetlobnega onesnaženja v Sloveniji z vidika astronomskih opazovanj. Ugotovili smo, da ta problematika strokovnjakom za razsvetljavo ni povsem neznana. Društvo za razsvetljavo Slovenije pravkar pripravlja “Priporočila za razsvetljavo prometnih površin” v katerih bo tudi poglavje o “Cestni razsvetljavi z vidika urejanja prostora in varstva okolja”. Dogovorjeno je bilo, da bodo k novim priporočilom dodali še prevod “Navodil za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja”, ki jih je izdalo angleško združenje inženirjev za razsvetljavo.


 
20. maj 1998
 

Ob obletnici poslanske pobude g. Sama Bevka je bila v Državnem zboru novinarska konferenca, ki se jo je udeležilo okoli 15 novinarjev različnih novinarskih hiš iz Slovenije. Zbranim novinarjem je še enkrat predstavil svojo pobudo in poudaril nujnost sprejema regulative na tem področju. Dal je tudi pobudo, da bi idrijska občina na ketere ozemlju stojita dva astronomska observatorija sprejela posebno uredbo za območje občine. S strokovnega vidika sta problematiko svetlobnega onesnaženja v Sloveniji predstavila Tomaž Zwitter in Herman Mikuž s Fakultete za matematiko in fiziko. Pogovor je vodil vodja Oddelka za informiranje DZ, g. Janez Pezelj, ki se mu tudi na tem mestu zahvaljujemo za dobro organizacijo konference.

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja